Atena
Powrót

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 75

Data utworzenia: 2017-05-25

 

Osoba kierująca projektem: Wojciech Doroszkiewicz ( tel. 71 772 63 13, mail: wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl)

Termin składania ofert: 2017-07-24

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:

- remoncie elewacji,

- remoncie klatki schodowej i strychu,

- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej,

- wykonaniu izolacji ścian fundamentowych

w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 75. 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2017r.-

Dodatkowe informacje, dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16, tel.071/772-63-13 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16 - w terminie do dnia 9 czerwca 2017r 24 lipca 2017r. (Zamawiajacy przedłużył termin do składania ofert).

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z p. Wiesławą Klekot – Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-20.

 Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

UWAGA

Wykonawca zobowiązany jest wykazać (poprzez dołączenie do oferty  stosownego dokumentu np. referencji), że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na remoncie budynku o wartości min. 500 000 zł brutto.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 W załączeniu:

Formularz oferty 

Przedmiar robót (wersja w .pdf)

Przedmiar robót (wersja w .ath)

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

STWiOR

Decyzja Nr 2483/2016 z dnia 13 września 2016r. PINB dla miasta Wrocławia

 

Edytował: Aleksandra Parcheniak

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012