Atena

Oferta

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, użytkowymi i niezabudowanymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów komunalnych i właścicieli prywatnych.

Obecnie zarządzamy 425 nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i podmiotów publicznych.

W skład Naszego ponad 41-osobowego zespołu specjalistów wchodzą m.in.: licencjonowani zarządcy nieruchomości, inżynierowie i technicy posiadający uprawnienia budowlane w różnych branżach, księgowe, specjaliści ds. umów i zamówień publicznych, radcowie prawni, specjaliści ds. ppoż, bhp.

W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymaniem w należytym stanie technicznym .

 

Obsługa księgowo – bankowa :

 •   Otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywania rozliczeń poprzez rachunki.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obwiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji.
 • Przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Sporządzanie i udostępnienie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego.
 • Rozliczenie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycia świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy. Pobrane zaliczki rozliczane są po zamknięciu roku i o zadysponowaniu nadwyżki lub pokryciu niedoboru wniesionych zaliczek w stosunku do rzeczywiście poniesionych w ciągu roku kosztów  decydują właściciele lokali.
 • Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

 

Obsługa techniczna :

 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku.
 • Zawieranie umów  z osobami i firmami  świadczącymi  usługi na rzecz Wspólnoty.
 • Nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwaniu awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Zapewnienia usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Opłacanie z posiadanych przez Wspólnotę środków: ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

 

Obsługa administracyjna :

 • Rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli.
 • Załatwianie wszystkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP.
 • Prowadzenie wykazu lokali , właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach.
 • Zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy.
 • Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych itp.).
 • Przygotowanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.
 • Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty.
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Prowadzenie windykacji opłat należności od właścicieli lokali.

 

Obsługa prawna :

 • Prowadzenie windykacji sądowej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Zastępstwo prawne Wspólnot Mieszkaniowych w ramach postępowań sądowych.

 

Obsługa ubezpieczeniowa :

 • Prowadzenie w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej negocjacji w zakresie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej  i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Zastępowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach związanych z likwidacją szkód przez ubezpieczyciela.

 

Jeżeli chcecie Państwo otrzymać Naszą ofertę na zarządzanie nieruchomością, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego :

Imię i nazwisko: *
Telefon: *
Adres e-mail: *
Adres nieruchomości:
Rodzaj własności:
Powierzchnia budynku:
Ilość lokali mieszkalnych:
Ilość lokali użytkowych:
Rok budowy:
Opis:

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012